top of page

Algemene voorwaarden

DelicaTaart is een eenmanszaak, gevestigd te Maastricht, Voltastraat 24, 6224 EL ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Roermond, onder nummer: 73555126

 

Definities

 1. Contractant: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van DelicaTaart wordt gesloten.

 2. Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronica mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van DelicaTaart.

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties en komen in de plaats van eventuele eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door DelicaTaart schriftelijk is bevestigd en ondertekend door de directie.

 2. Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door, of vanwege DelicaTaart gedaan, zijn vrijblijvend tenzij door DelicaTaart schriftelijk of per e-mail uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

 2. Een aanbieding of offerte, gedaan door DelicaTaart, heeft een geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij anders vermeld.

 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DelicaTaart daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DelicaTaart anders aangeeft.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DelicaTaart niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de aspirant contractant de door DelicaTaart toegestuurde offerte/mail accepteert en/of het bestelformulier, ingevuld en voor akkoord ondertekend, retour stuurt, of anderszins, wanneer DelicaTaart de contractant diensten ter beschikking heeft gesteld.

 2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
   

Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. De contractant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voorkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van contractant tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de DelicaTaart in overleg met de contractant de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de contractant in rekening worden gebracht. De DelicaTaart is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de contractant in rekening te brengen.

 2. In afwijking van lid 1 zal DelicaTaart geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan DelicaTaart kan worden toegerekend.
   

Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. DelicaTaart voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 2. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft DelicaTaart het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. DelicaTaart verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

 3. DelicaTaart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met contractant is aangegaan.

 4. DelicaTaart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DelicaTaart is uitgegaan van door de contractant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DelicaTaart kenbaar behoorde te zijn.
   

Duur en beëindiging

 1. DelicaTaart is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Beide partijen zijn in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 2. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
   

Prijzen

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

 2. Waardevermindering der Nederlandse valuta alsmede prijsstijgingen welke zich voordoen tussen het tijdstip van de opdracht en de betaling geven DelicaTaart het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
   

Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van contractant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

 2. Voor elke order geldt dat de factuur binnen 14 dagen na het sturen van de factuur voldaan dient te zijn maar altijd voor afleveren/ophalen indien de tijd tussen bestellen en ophalen korter is dan 14 dagen.

 3. Indien orders door de klant geannuleerd worden, zal DelicaTaart het betaalde bedrag niet restitueren.

 4. Facturen kunnen uitsluitend via vooruitbetaling per bank voldaan worden.

 5. Indien contractant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan contractant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal DelicaTaart niet leveren. De betalingsverplichting blijft echter ten alle tijden bestaan.

 6. Indien contractant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan contractant de bezwaren binnen 5 werkdagen na de factuurdatum aan DelicaTaart kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal DelicaTaart een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

 7. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van contractant niet worden ontvangen, brengt DelicaTaart administratiekosten in rekening en wettelijke rente welke zal worden berekend vanaf het moment dat contractant in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De contractant is dan tevens incassokosten verschuldigd, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.
   

Eigendomsvoorbehoud

Foto’s en ontwerpen/schetsen van taarten en/of zoetigheden welke door DelicaTaart zijn gemaakt blijven eigendom van DelicaTaart. Foto’s en ontwerpen kunnen dus op elke wijze door DelicaTaart gepubliceerd worden tenzij zonder toestemming de privacy wordt geschonden.
 

Aansprakelijkheid

 1. DelicaTaart is bij haar activiteiten soms afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar DelicaTaart weinig of geen invloed op kan uitoefenen. DelicaTaart kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met DelicaTaart of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met DelicaTaart.

 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is DelicaTaart slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van de waarde van de opdracht.

 3. Iedere aansprakelijkheid van DelicaTaart voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 4. Contractant vrijwaart DelicaTaart voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van DelicaTaart.

 5. De contractant verstrekt DelicaTaart tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

 6. Contractant is aansprakelijk voor alle schade die DelicaTaart mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

 7. Wijzigingen in de gegevens van contractant dient contractant direct schriftelijk mede te delen aan DelicaTaart. Als contractant dit niet doet, is contractant aansprakelijk voor eventuele schade die DelicaTaart als gevolg daarvan lijdt.

 8. In geval nakoming van onze leveringsverplichting door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdige of niet behoorlijke werking/uitvoering van diensten door derden en/of andere omstandigheden, die DelicaTaart niet hebben kunnen voorzien en waarop DelicaTaart geen invloed hebben, redelijkerwijze niet van DelicaTaart kan worden verlangd, zijn DelicaTaart gerechtigd de oplevering gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
   

Annuleren

 1. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip dat de levering zal plaats vinden dient de klant een basisvergoeding te voldoen van 15 % van de factuur.

 2. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip dat de levering zal plaats vinden dient de klant 50% van de factuur te voldoen.

 3. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip dat de levering zal plaats vinden dient de klant 75% van de factuur te voldoen.

 4. Bij annulering minder dan 1 maand voor het tijdstip dat de levering zal plaats vinden dient de klant de gehele factuur te voldoen.
   

Overdracht van rechten en verplichtingen

Contractant is niet gerechtigd de rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de DelicaTaart.
 

 Klachten

 1. Contractant dient ter zake van waarneembare gebreken direct bij levering mondeling of binnen 2 dagen schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens DelicaTaart vervalt.

 2. Geringe niet te vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking, kunnen nimmer een grond tot reclame opleveren.

 3. Schade aan een taart ontstaan door seizoensomstandigheden zoals bv hoge/lage temperatuur, luchtvochtigheid, etc., kunnen tevens nimmer een grond tot reclame opleveren.

 4. Een klacht schort de (betalings)verplichtingen van contractant niet op.

 5. Het in behandeling nemen van een klacht wil niet zeggen dat DelicaTaart deze beschouwen als tijdig of terecht.

 6. Indien de wederpartij met inachtneming van het bovenstaande heeft gereclameerd en de reclame terecht is, zullen DelicaTaart uitsluitend gehouden zijn de geleverde producten of diensten, waarop de reclame betrekking heeft, in overleg, voor onze rekening te vervangen, aangepast of vergoed.

 7. Over smaak valt niet te twisten maar mocht de smaak of toestand van de taart en/of zoetigheden niet orde zijn dan dient contractant de taart en/of zoetigheden per omgaande aan DelicaTaart te overhandigen zodat nagegaan kan worden of de klacht terecht is. Een klacht over een taart die bijna op is, zal niet in behandeling genomen worden.
   

Wijziging van de voorwaarden

 1. DelicaTaart behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging in de voorwaarden zal altijd resulteren in een datum wijziging van de versie (zie titel).

 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 3. Indien contractant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
   

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DelicaTaart en contractant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; ook indien contractant woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

bottom of page